Home 문화마당 문화활동강좌 현황 및 신청

현황 및 신청

접수 신청정보 보기

강좌명
[접수완료] 초등독서평설 리뷰쓰기
평생학습강좌의 현황 및 신청 접수현황 목록
신청순서 신청자/성명 신청일 접수현황
15 windc***** / 김미* 2021-02-17 14:48:04 대기중
14 bin82***** / 박서* 2021-02-17 11:05:40 대기중
13 wjddn***** / 박정* 2021-02-17 10:47:09 접수완료
12 tnqls***** / 박수* 2021-02-17 10:32:08 접수완료
11 s5pri***** / 양경* 2021-02-17 10:32:08 접수완료
10 canta***** / 박숙* 2021-02-17 10:09:28 접수완료
9 euter***** / 심수* 2021-02-17 10:06:19 접수취소
8 libra***** / 도서* 2021-02-17 10:04:59 접수완료
7 cordl***** / 조현* 2021-02-17 10:04:41 접수완료
6 suhji***** / 배서* 2021-02-17 10:04:25 접수완료
5 sichi***** / 김정* 2021-02-17 10:04:08 접수완료
4 psm20***** / 박미* 2021-02-17 10:04:01 접수완료
3 dnlwk***** / 박위* 2021-02-17 10:03:45 접수완료
2 nari7***** / 최나* 2021-02-17 10:02:39 접수완료
1 sww04***** / 손은* 2021-02-17 10:00:32 접수완료