Home 문화마당 문화활동강좌 현황 및 신청

현황 및 신청

접수 신청정보 보기

강좌명
[접수완료] 캘리! 나만의 공간인테리어
평생학습강좌의 현황 및 신청 접수현황 목록
신청순서 신청자/성명 신청일 접수현황
16 young***** / 계효* 2021-02-23 17:51:52 대기중
15 green***** / 이종* 2021-02-19 09:54:36 대기중
14 hyehy***** / 박혜* 2021-02-18 12:43:28 대기중
13 ygygy***** / 유시* 2021-02-18 12:31:32 접수완료
12 tongt***** / 이수* 2021-02-18 12:29:27 접수완료
11 sjs49***** / 심정* 2021-02-17 15:45:59 접수완료
10 wjddn***** / 박정* 2021-02-17 15:43:08 접수완료
9 09com***** / 서은* 2021-02-17 15:41:14 접수완료
8 thodn***** / 이영* 2021-02-17 14:11:03 접수완료
7 libra***** / 도서* 2021-02-17 14:09:43 접수완료
6 small***** / 홍순* 2021-02-17 12:51:37 접수완료
5 khost***** / 조혜* 2021-02-17 12:48:16 접수완료
4 small***** / 홍순* 2021-02-17 12:20:57 접수취소
3 sydyt***** / 최진* 2021-02-17 11:04:04 접수완료
2 ksh76***** / 강시* 2021-02-17 11:02:33 접수완료
1 ddola***** / 최순* 2021-02-17 11:01:27 접수완료