Home 문화마당 문화활동강좌 현황 및 신청

현황 및 신청

접수 신청정보 보기

강좌명
[접수완료] 도서관주간 온라인 가족특강-천연입욕제
평생학습강좌의 현황 및 신청 접수현황 목록
신청순서 신청자/성명 신청일 접수현황
15 q0329***** / 박혜* 2021-04-16 12:51:22 대기중
14 oik79***** / 오주* 2021-04-14 22:05:49 대기중
13 smyof***** / 설문* 2021-04-14 17:20:32 대기중
12 kvoco***** / 송옥* 2021-04-14 16:56:00 접수완료
11 dnlwk***** / 박위* 2021-04-14 10:20:03 접수완료
10 rkrgu***** / 손아* 2021-04-14 10:07:11 접수완료
9 bonob***** / 김현* 2021-04-13 13:46:23 접수완료
8 plane***** / 진현* 2021-04-13 10:58:59 접수완료
7 sport***** / 이정* 2021-04-13 10:57:10 접수취소
6 sechk***** / 최효* 2021-04-13 10:48:17 접수취소
5 blueb***** / 박태* 2021-04-13 10:09:47 접수완료
4 gustn***** / 정현* 2021-04-13 10:09:13 접수완료
3 ej000***** / 김은* 2021-04-13 10:07:09 접수완료
2 iam0p***** / 김미* 2021-04-13 10:02:08 접수완료
1 khtjl***** / 양혜* 2021-04-13 10:00:28 접수완료