Home 문화마당 문화활동강좌 현황 및 신청

현황 및 신청

접수 신청정보 보기

강좌명
[접수중] 책씨앗 어린이 독서동아리(1~2학년)
평생학습강좌의 현황 및 신청 접수현황 목록
신청순서 신청자/성명 신청일 접수현황
15 bliss***** / 정영* 2021-03-06 08:14:54 대기중
14 hanpa***** / 박한* 2021-03-05 15:57:06 대기중
13 sune1***** / 엄성* 2021-03-04 11:58:16 대기중
12 hibob***** / 심현* 2021-03-03 23:41:28 대기중
11 jjma3***** / 장미* 2021-03-03 20:14:46 접수완료
10 sport***** / 이정* 2021-03-03 20:04:41 접수완료
9 eunji***** / 이은* 2021-03-03 19:37:23 접수완료
8 ej000***** / 김은* 2021-03-03 19:35:10 접수완료
7 jsjbs***** / 정수* 2021-03-03 19:01:16 접수완료
6 lym2y***** / 손영* 2021-03-03 18:37:48 접수완료
5 windc***** / 김미* 2021-03-03 18:05:45 접수완료
4 sechk***** / 최효* 2021-03-03 18:00:10 접수완료
3 rkrgu***** / 손아* 2021-03-03 15:11:50 접수완료
2 xuehu***** / 김남* 2021-03-03 09:02:10 접수완료
1 rkrgu***** / 손아* 2021-03-03 09:02:01 접수취소